O firmie


Budujemy z myślą o Państwa potrzebach.

 

Pla­ti­num Invest działa na rynku lokal­nym od 2010 roku i zaj­muje się budową kom­for­to­wych nie­ru­cho­mo­ści na Pomo­rzu. Dzi­siaj jest to pręż­nie dzia­ła­jąca firma dewe­lo­per­ska, która reali­zuje z suk­ce­sem kolejne inwe­sty­cje, począw­szy od pro­cesu zakupu gruntu, po prze­ka­za­nie goto­wych miesz­kań i domów klientom.

Firma, pra­cu­jąc nad nowymi pro­jek­tami, łączy doświad­cze­nie kadry zarzą­dza­ją­cej, uty­tu­ło­wa­nych pro­jek­tan­tów oraz pro­fe­sjo­nal­nych wyko­nawców. Dewe­lo­per posiada wła­sny kapi­tał i działa wyłącz­nie w opar­ciu o środki pry­wat­nych inwe­sto­rów. Dzięki temu nie posiada żad­nych kre­dy­tów ban­ko­wych, co spra­wia, że może cie­szyć się zaufa­niem wśród swo­ich klientów.

Osie­dla Pla­ti­num Invest  powstają z myślą o połączeniu funkcjonalności, nowoczesnej architektury.

Wię­cej na stro­nie inter­ne­to­wej dewe­lo­pera: www.platinuminvest.pl

Gene­ralny Wykonawca

Prace wyko­naw­cze na Osiedlu Migałowym realizuje firma POL CONSTUCIONS.

Biuro Sprze­daży
Wyłączną sprze­daż inwe­sty­cji Osiedla Migdałowego, pro­wa­dzi biuro z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem: Multideweloper.

Inwestor:
Wyłączne biuro sprzedaży:
Generalny wykonawca: